Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Akty prawa miejscowego

L.P. Uchwała w sprawie
1 XVII/191/20 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Miasteczko Śląskie
2 XVII/185/20 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
3 XIV/115/15 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4 XIV/114/15 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Miasteczko Śląskie
5

XXII/245/20

XLVIII/474/23

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie
6 XXII/246/20 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
7 XVII/184/20 w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych
8 LIII/516/23 w sprawie określenia dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Miasteczko Śląskie i zagospodarowanie tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi
9 LIII/515/23 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi