Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne, miejscach zagospodarowania, osiągniętych poziomach i punktach selektywnej zbiórki odpadów

 

I N F O R M A C J E

DOTYCZĄCE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

W GMINIE MIASTECZKO ŚLĄSKIE NA PODSTAWIE ART. 3 UST. 2 PKT 9 USTAWY
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasteczko Śląskie

1

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o. ul. Nakielska 1-3, 42-600 Tarnowskie Góry

2

Starach i Synowie Sp. z o.o. ul. Bór 137, 42-202 Częstochowa

3

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk Wola Jachowa 94A, 26-008 Górno

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania

1

Remondis Tarnowskie Góry  Sp. z o.o. ul. Laryszowska, 42-600 Tarnowskie Góry

2

MPGK Sp. z o.o. Zabrze ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze, ul. Cmentarna 19F 41-800 Zabrze

3

ŚCR Sp. z o.o. ul. Kaszubska 2, 44-100 Gliwice miejsce prowadzenia działalności: ul. Rybnicka 199G, 44-100 Gliwice

4

Częstochowskie Przedsiębiorstwo KomunLne So. Z o.o. Sobuczyna ul. Konwliowa 1, 42-263 Wrzosowa

5

PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. K. ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska

6

Zakład gospodarki komunalnej „ZAW-KOM” Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Zawadzkie, 47-126 Kielcza

7

Przedsiębiorstwo Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. ul. Rybnicka, 44-100 Gliwice

8

Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne ul. Konwaliowa 1, 42-263 Sobuczyna, Poczesna

9

Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. Składowisko Odpadów innych niż niebezpieczne

ul. Jana Pawła II 10, 41-902 Bytom

10

IT.O.Ś Sp. z o.o. ul. Cegielniana , Pawonków

11

COFINO Poland Sp. z o.o. ul. Graniczna, Katowice

Osiągnięty przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowani

 

Osiągnięty w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                    i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych Ppmts [%]

Osiągnięty w 2020 r. poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania Tr [%]

Osiągnięty w 2020 r. poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia                      i odzysku innymi metodami innymi niż niebezpieczne odpadów budowlanych                        i rozbiórkowych Pbr [%]

Gmina Miasteczko Śląskie

40

12

100

Remondis Tarnowskie Góry

Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-610 Miasteczko Śląskie (umowa)

 

38

 

12

 

100

Remondis Tarnowskie Góry

Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-610 Miasteczko Śląskie

4

29

---

Strach i Synowie Sp. z o.o.

ul. Bór 169

42-202 Częstochowa

 

14

 

---

 

---

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Mirosław Olejarczyk

Wola Jachowa 94A

26-008 Górno

 

35

 

---

 

---

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

w Gminie Miasteczko Śląskie

Gmina Miasteczko Śląskie

ul. Rynek 8

42-610 Miasteczko Śląskie

(prowadzący Punkt - posiadacz odpadów komunalnych)

 

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

(przejmujący, transportujący i zagospodarowujący odpady komunalne)

 

Adresy Punktów:

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych ul. Przyjaźni 2a, 42-610 Miasteczko Śląskie (Żyglinek)

 

czynny:

  1. w środy:
  • w okresie letnim od kwietnia do września w godzinach od 10.00 do 17.00
  • w okresie zimowym od października do marca w godzinach od 10.00 do 16.00
  1. w soboty w godzinach od 8:00 do 12:00

 

(w ramach PSZOK odbierane są następujące odpady komunalne: bioodpady (trawa, liście, gałęzie), tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, metal, odzież i tekstylia, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe

Podmioty zbierające zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący

z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 11 września 2015 r.

o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Firma zbierająca zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

Remondis Tarnowskie Góry Sp. z o.o.

ul. Nakielska 1-3

42-600 Tarnowskie Góry

 

Adres Punktu:

42-610 Miasteczko Śląskie

ul. Przyjaźni 2a

 

Wykaz punktów zbierania odpadów

folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych na terenie gminy

 

1

    Komart Sp. z o.o. - ul. Szybowa 44, 44-194 Knurów