Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wykaz punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon powstałych w gospodarstwach rolnych

Rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować odpady powstające w prowadzonym gospodarstwie rolnym, np. poprzez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na ich zagospodarowanie.

 

Odpady rolnicze nie są odpadami komunalnymi, w związku z czym nie można ich gromadzić i składować z odpadami komunalnymi pochodzącymi z gospodarstw domowych, czy oddać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Niedopuszczalne jest ich porzucanie w miejscach nieprzeznaczonych do ich składowania lub spalania w domowych piecach.

             

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie powyższe odpady można przekazywać do niżej wymienionych punktów, po uprzednim uzgodnieniu warunków realizacji usługi z danym przedsiębiorą:

 

 

Nazwa podmiotu

Adres punktu

zbierania odpadu

Rodzaj zbieranych odpadów

Kontakt telefoniczny

New Energy Cieszyn

ul. Przemysłowa 23

43-426 Ogrodzona

folia

sznurek

 

519 172 839