Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Najczęściej zadawane pytania

1. Dlaczego wprowadza się nowy system odbioru odpadów komunalnych, skoro stary był dobry?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła nowy system z uwagi na potrzebę dostosowania naszych przepisów do przepisów unijnych. Gmina zobowiązana jest za pośrednictwem firmy wyłonionej w przetargu przekazywać odpady do właściwego zakładu przetwarzania odpadów komunalnych. Na składowisko mają trafić tylko te śmieci, których nie da się przetworzyć lub odzyskać. Dzięki wprowadzonym zmianom poprawi się stan środowiska, m. in. poprzez wyeliminowanie dzikich wysypisk śmieci oraz spalanie odpadów w piecach grzewczych.

2. Jeżeli w domu jest zameldowanych więcej osób niż faktycznie zamieszkałych, jaki należy złożyć wniosek, jak go nazwać i czy można taki wniosek znaleźć w internecie? Jak on się nazywa?

Do 10 maja 2013 r. należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Miasteczku Ślaskim „Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” i to w deklaracji należy uwzględnić faktyczną liczbę osób przebywających - zamieszkałych na danej nieruchomości, a nie liczbę osób zameldowanych. Deklaracja jest dostępna w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim p. 20, bądź na stronie internetowej www.miasteczko-slaskie.pl w zakładce „System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Miasteczko Śląskie” .

3. Czyim obowiązkiem jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki bądź worki na odpady komunalne? Właściciela nieruchomości czy gminy?

Zmiana zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), która weszła w życie 5 marca 2013 r. daje możliwość wyposażenia mieszkańców przez gminę w pojemniki na odpady komunalne. Wobec tego Rada Miejska w Miasteczku Śląskim w dniu 27 marca 2013 r. podjęła stosowne uchwały pozwalające na wyposażenie mieszkańców w pojemniki w ramach obowiązującej opłaty.

4. Czy worki do selektywnego zbierania odpadów tzn. szkło, papier, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe będą darmowe? Jeśli nie to w jakiej będą cenie?

Worki do segregacji odpadów komunalnych są wliczone w stałą opłatę, jaką mieszkańcy będą ponosić miesięcznie. Będzie je dostarczała firma przy każdorazowym odbiorze danego rodzaju odpadu, jak również będzie możliwość zaopatrzenia się w nie w siedzibie Urzędu.

5. Skąd będą odbierane pojemniki na odpady i worki do segregacji? Z posesji czy trzeba je będzie gdzieś wynosić, gdyż do tej pory firma, która odbiera mi śmieci bezpośrednio prosto z posesji zabiera pojemnik w celu jego opróżnienia?

Pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz worki z posegregowanymi odpadami odbierane będą bezpośrednio sprzed posesji.

6. Co to jest selektywna zbiórka „u źródła” i czy dotychczasowe pojemniki na papier, szkło i tworzywa sztuczne tzw. dzwony, które stoją na terenie gminy będą w dalszym ciągu stały?

Segregacja „u źródła” oznacza segregowanie śmieci do osobnych pojemników lub worków na własnej posesji w związku z czym dotychczasowe pojemniki typu „dzwon” zostaną przez gminę usunięte.

7. Gdzie należy wrzucać popiół z pieca, pampersy oraz wszystkie śmieci oznaczone „ UWAGA NIE WRZUCAMY” w tabeli, którą Urząd opublikował w Nr 3 Wieści z Ratusza, jak również np. odpadki z mięsa, kości, butelki po olejach, guma, zabawki?

Popiół, pampersy oraz wszystkie inne odpady – poza wskazanymi do obowiązkowej segregacji, czyli poza szkłem, papierem, tworzywami sztucznymi, odpadami biodegradowalnymi, niebezpiecznymi – należy wrzucać do głównego pojemnika na odpady zmieszane (niesegregowane). Zaś wszystko co oznaczone jest „ UWAGA NIE WRZUCAMY” (poza odpadami niebezpiecznymi, gruzem, lekami, sprzętem RTV, AGD, wielkogabarytami, zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym) wrzucamy również do głównego pojemnika na odpady zmieszane (niesegregowane).

8. To gdzie w takim razie należy wyrzucać odpady niebezpieczne np. przeterminowane leki, baterie, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzętem elektrycznymi i elektronicznym (RTV, AGD), opony itp.?

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasteczko Śląskie odpady takie jak: przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt RTV, AGD będzie można oddać do punktu mobilnego zorganizowanego przez gminę jeden raz w roku. Natomiast odpady wielkogabarytowa, opony itp. odbierane będą za pomocą corocznej „Akcji wielkogabarytowej”, jak również będzie możliwość oddania ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Naszej Gminy.

9. Czy za odpady, które będzie można oddać do PSZOK-u, będzie trzeba zapłacić dodatkową opłatę?

W ramach Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieszkańcy mogą oddawać odpady bezpłatnie. Odpady należy dostarczyć we własnym zakresie.

10. Czy firmy też są objęte nowym system gospodarowania odpadami komunalnymi i muszą rozwiązać umowy z firmami wywozowymi?

Gmina Miasteczko Śląskie nowym systemem odbierania odpadów komunalnych obejmuje narazie nieruchomości zamieszkałe tzn. nieruchomości jednorodzinne, wielorodzinne i wielolokalowe, natomiast sklepy, budynki użyteczności publicznej, lokale gastronomiczne itp. odbierane mają odpady komunalnych na dotychczasowych zasadach, w związku z tym nie rozwiązują umów.

11. Jesteśmy czteroosobową rodziną, pomimo, że segregujemy odpady, posiadamy również pojemnik 240 l na śmieci niesegregowane, który z ledwością przy dwukrotnym wywozie w ciągu miesiąca wystarcza. Czy będzie możliwość własnego wyboru wielkości pojemnika na odpady zmieszane, czy pojemność z góry ustala gmina?

Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych w ilości 60 litrów/osobę/miesiąc. I zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości odpady zmieszane należy gromadzić w pojemnikach:

  • pojemności 120 l dla nieruchomości, którą zamieszkują do 4 osób włącznie,
  • pojemności 240 l dla nieruchomości, którą zamieszkują od 5 do 10 osób,
  • pojemności 1100 l dla nieruchomości wielorodzinnych (ponad 10 osób).

W związku z powyższym, jeżeli na danej nieruchomości będzie wytwarzana większa ilość odpadów zmieszanych (ponad 60 l/os/m-c), właściciel nieruchomości zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowy pojemnik, za który będzie musiał zapłacić dodatkową opłatę. Opłata jest uzależniona wtedy od wywozu.