Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zasady przyjmowania PSZOK

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

 

PSZOK stanowi uzupełnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie
z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jest to specjalistycznie przygotowane miejsce do przechowywania odpadów zbieranych w sposób selektywny do czasu przekazania ich do instalacji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasteczko Śląskie, którzy mają złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mają prawo oddać do PSZOK odpady komunalne pochodzące tylko i wyłącznie z gospodarstw domowych.

UWAGA: odpady komunalne pochodzące z prowadzenia działalności gospodarczej nie są odpadem komunalnym pochodzącym z gospodarstwa domowego, w związku z czym takie odpady nie są przyjmowane przez Punkt. Przedsiębiorca, który generuje odpady komunalne pochodzące
z działalności gospodarczej winien mieć zawartą umowę cywilno-prawną z uprawnionym podmiotem odbierającym odpady, wpisanym do Rejestru Działalności Regulowanej prowadzonym przez Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie.

Regulamin PSZOK: Akt prawny: Zarządzenie-793_21 - Baza Aktów Własnych (prawomiejscowe.pl)

Adres PSZOK:

Miasteczko Śląskie ul. Przyjaźni 2a

Godziny pracy PSZOK:

PSZOK przyjmuje odpady dwa razy w tygodniu (z wyłączeniem świąt oraz dni wolnych od pracy).

ŚRODA:          - w okresie letnim od kwietnia do września w godzinach od 10.00 do 17.00,

                        - w okresie zimowy od października do marca w godzinach od 10.00 do 16.00

SOBOTA:        - w godzinach od 8.00 do 12.00            

 

Do PSZOK przyjmowane są:

 

- papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

- odzież i tekstylia,

- przeterminowane leki i chemikalia,

- odpady niebezpieczne

 

 

- zużyte baterie i akumulatory,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- zużyte opony,

- bioodpady,

- odpady budowlane i rozbiórkowe

Pamiętaj:

  1. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą przyjmowane do PSZOK w ilości do 120kg/nieruchomość/rok. Pozostałą ilość tych odpadów można zagospodarować poprzez zakup torby BigBag lub wynająć kontener KP5 i KP7 w ramach dodatkowych usług świadczonych przez Gminę.
  2. Zużyte opony dostarczane do PSZOK mogą pochodzić wyłącznie z rowerów, motorowerów, wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.
  3. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego muszą być dostarczone kompletne (w całości), zaś odpady wielkogabarytowe (np. wersalki, szafy, fotele itp.) muszą być opróżnione z zawartości oraz nie mogą zawierać innych odpadów.
  4. Odpady niebezpieczne muszą być oznakowane lub znajdować się w opakowaniach umożliwiających ich identyfikację, w przeciwnym razie pracownik PSZOK może odmówić ich przyjęcia.

 

 

Do PSZOK nie są przyjmowane:

 

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

- odpady zawierające azbest,

- szyby samochodowe,

- szkło zbrojone i hartowane,

- materiały izolacyjne: styropian, papa, wełna mineralna, itp.

 

 

-pokrycia dachowe: dachówka, blachodachówka, gont, płyta dachowa, poliwęglan, płyta bitumiczna, blacha płaska-falowana, itp.

- części samochodowe,

- sprzęt budowlany i rolniczy,

- butle gazowe

Pamiętaj:

              Odpady, których PSZOK nie przyjmuje, mogą być odbierane przez wyspecjalizowane firmy. W razie wątpliwości prosimy kontaktować się z Referatem Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu 32/3938020.