Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

"Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w Miasteczku Śląskim"

Gmina Miasteczko Śląskie realizuje projektu "Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w Miasteczku Śląskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

W ramach projektu zmodernizowana i rozbudowana zostanie infrastruktura informatyczna, która ma służyć wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w Miasteczku Śląskim dla mieszkańców, przedsiębiorców, inwestorów oraz innych podmiotów i osób prywatnych. Zakres realizacji projektu obejmuje rozbudowę infrastruktury informatycznej Urzędu oraz modernizację sieci, zakup urządzeń sieciowych, doposażenie Urzędu w sprzęt komputerowy, zakup oprogramowania, wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożenie podpisu elektronicznego, instalacja elektronicznej skrzynki podawczej, rozbudowa strony WWW o nowe funkcjonalności.

Łączna wartość projektu wynosi 390 285,12 PLN.

Uzyskane dofinansowanie wynosi 331 742,35 PLN.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl