Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

„Zdalna Szkoła +”

Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała środki na realizację projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.

Cel projektu.

Wsparcie jest skierowane bezpośrednio do szkół, pośrednio do nauczycieli i uczniów, w tym uczniów z rodzin wielodzietnych  ( 3+) w celu umożliwienia prowadzenia nauczania zdalnego.

Kwota dofinansowania.

Gmina otrzymał dofinansowanie w kwocie 44.993 zł. Zakupiono 17 laptopów, które zgodnie z założeniami projektu zostały przekazane do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasteczko Śląskie.  Sprzęt w całości przeznaczony będzie na potrzeby uczniów i nauczycieli a decyzje o jego rozdysponowaniu będą podejmować dyrektorzy szkół.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.