Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

„Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”

W wyniku zawartego w dniu 20.06.2007r. pomiędzy Gminami: Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie, Porozumienia Partnerskiego w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, podjęto wspólną inicjatywę polegającą na: 

budowie systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w wyżej wymienionych Gminach,

budowie zbiorczej oczyszczalni ścieków dopływających i dowożonych taborem asenizacyjnym o przepustowości Qdśr = 2.200 m3 / d, zlokalizowanej w gminie Ożarowice, w widłach rzeki Brynicy i potoku Ożarowickiego, która przejmie wszystkie ścieki z gmin Ożarowice, Mierzęcice i sołectwa Brynica (Gmina Miasteczko Śląskie).

Gmina Miasteczko Śląskie razem z Partnerami, przystąpiła do realizacji przedmiotowego zadania. W ramach tej realizacji, w sołectwie Brynica wykonujemy zadanie „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie”.

Realizując projekt kluczowy „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet V Środowisko, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa – nr projektu 602, Gmina Miasteczko Śląskie pozyskała środki unijne: w listopadzie 2011, w wysokości 80.557,81 zł., w roku 2012, w wysokości: w kwietniu 74 020,53 zł., w grudniu 4530,18 zł.

Artykuł kanalizacja


Aktualizacja - październik 2013

Trwa realizacja przedsięwzięcia w gminie Miasteczko Śląskie, a ściślej w Sołectwie Brynica  pt: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno–ściekowa”.

Zakres zadania obejmuje budowę  kanalizacji sanitarnej:

- kanalizację grawitacyjną - 2123 mb

- kanalizację tłoczną  -  584 mb

- przepompownie ścieków -  2 szt.  

Łączna długość sieci to 2707 m, która pozwoli na tym etapie realizacji odprowadzić  ścieki z około 80 posesji. Przewody tłoczne obsługiwane będą przez 2 przepompownie, które będą tłoczyć  ścieki na oczyszczalnię ścieków w Ożarowicach.

Realizacja napotyka na bardzo trudne warunki, którym towarzyszy wysoki poziom wód gruntowych. Część kanalizacji układana jest na głębokości ok. 4 m, a usuwanie wód gruntowych odbywa się poprzez system igłofiltrów, które w okresie opadów muszą pracować całą dobę.

Kanalizacja układana jest w pasie dróg gminnych i powiatowych. Wąskie drogi utrudniają zarówno realizację zadania wykonawcy, jak i życie mieszkańcom Sołectwa Brynica.

Zaawansowanie zakresu rzeczowego w zakresie sieci wynosi 93,8 % tj. 2 538,50 m. Zakończenie prac  w Sołectwie Brynica (Gmina Miasteczko Śląskie) przewidziane jest w roku 2013. Koszt inwestycji w zakresie prac  projektowych oraz robót budowlano – montażowych Gminy Miasteczko Śląskie wynosi  1.963.027,64 zł.

Na zadanie wydano 3 prawomocne pozwolenia budowlane.


Aktualizacja - lipiec 2014


Zadanie pn.: „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie” realizowane w ramach Projektu  pn: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”, zbliża się powoli do szczęśliwego finału. Mimo trudnych warunków gruntowych wykonano wszystkie roboty montażowe sieci kanalizacyjnej oraz zakończono montaż 2 przepompowni, dzięki którym ścieki z Sołectwa będą kierowane na oczyszczalnię ścieków w Ożarowicach. Wybudowano w sumie 2 745,30 m sieci w tym 2160,09 m sieci grawitacyjnej i 585,21 m sieci tłocznej.

Przeprowadzono rozruchy zestawów pompowych i dokonano ustawień ich sterowania.  Uruchomiono wizualizację pracy pompowni w systemie nadzoru i sterowania przyszłego użytkownika sieci – Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach.

Obecnie trwają roboty porządkowe i odtworzeniowe nawierzchni na ulicy Żyglińskiej. Prace związane z odtworzeniami poza pasem budowy kanalizacji  realizowane są w ramach robót dodatkowych. W najbliższym czasie planowane jest dokonanie odbiorów końcowych zadań     i zgłoszenie zamiaru użytkowania sieci kanalizacyjnej do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Tarnowskich Górach. Pozytywne próby i brak sprzeciwu  ze strony PINB pozwolą Gminie i mieszkańcom na podłączenia się do nowo wybudowanej sieci. Planuje się zakończenie realizacji podłączeń nieruchomości do końca I kwartału 2016 r. co zapewni 100% skanalizowanie Sołectwa Brynica. Gmina zrealizuje wykonanie robót na przyłączach polegających na zabudowie studzienek i podłączeniu ich do kanału na granicy nieruchomości w ramach odrębnego zamówienia.

Podłączenie nieruchomości do przyłącza, to jest wykonanie rurociągów od budynku do studzienki, będzie już leżało po stronie mieszkańców.

Całkowity koszt inwestycji w tym  prace projektowe oraz roboty budowlano – montażowe w Gminie Miasteczko Śląskie  zamknie się kwotą  2 125 071,63 zł., w tym dofinansowanie      z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego wyniesie 1 463 774,04 zł. Koszt własny Gminy stanowi kwota 661 297,59 zł.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Aktualizacja - luty 2015


Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie

Dla mieszkańców Sołectwa Brynica skończyła się era korzystania ze zbiorników bezodpływowych, jakimi są szamba. Dzięki realizacji zadania pn.: „Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica – gmina Miasteczko Śląskie”, zrealizowanego w ramach projektu pn.: „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno – ściekowa”, około 80 posesji uzyskało możliwość podłączenia się do sieci kanalizacyjnej.

W ramach wyżej wymienionej inwestycji, wybudowano 2 745,30 mb kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizację grawitacyjną o długości 2 160,09 mb i kanalizację tłoczną o długości 585,21 mb. Sieć sanitarna obsługiwana będzie przez 2 przepompownie, które będą tłoczyć ścieki do nowowybudowanej oczyszczalni ścieków w Ożarowicach.

Choć roboty budowlane prowadzone były często w bardzo trudnych warunkach, m.in. przy wysokim poziomie wód gruntowych udało się zrealizować cały zakres projektu. Przyczyni się to do przeciwdziałania procesowi marginalizacji społecznej i ekonomicznej obszarów wiejskich oraz zmniejszy różnicę w poziomie dostępu do infrastruktury technicznej pomiędzy obszarami wiejskimi i miejskimi. Dzięki uruchomieniu sieci kanalizacyjnej nastąpi poprawa standardu życia mieszkańców Sołectwa Brynica.

Koszt inwestycji w zakresie prac projektowych oraz robót budowlano – montażowych dla Gminy Miasteczko Śląskie wyniósł 1 595 957,43 zł netto, w tym dofinansowanie ze środków unijnych to 85%.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Aktualizacja - listopad 2017


„Budowa kanalizacji wraz z przepompowniami dla Sołectwa Brynica - gmina Miasteczko Śląskie”

W miesiącu październiku 2017r., złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, w Wydziale Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – ankietę dotyczącą  trwałości projektu zrealizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Celem ankiety jest sprawdzenie utrzymania trwałości projektu pod kątem zgodności z zapisami umowy o dofinansowanie projektu oraz z obowiązującymi przepisami prawa. W związku z tym informujemy również, że całkowity koszt zrealizowanego zadania wyniósł 2 384 048,40 zł, a otrzymana kwota dofinansowania to 1 448 899,04 zł.