Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Szkoła to MY - Szkoła Podstawowa nr 2 Miasteczku Śląskim

Projekt realizowany jest przez ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Projekt nr RPSL.11.01.04-24-026C/20 pod nazwą: „Szkoła to MY - Szkoła Podstawowa nr 2 Miasteczku Śląskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs

Projekt realizowany jest przez ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Okres realizacji projektu: od 1 stycznia  2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie efektywności i atrakcyjności oferty edukacyjnej realizowanej w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim w powiązaniu z rozwojem wśród 51 uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 2 Miasteczku Śląskim kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy oraz pokonywaniem niepowodzeń szkolnych wynikających ze specyficznych potrzeb rozwojowych uczniów.
 

Stan ten zostanie osiągnięty poprzez organizację dodatkowych zajęć z matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych, a także doradztwa edukacyjno –zawodowego i zajęć specjalistycznych. Do osiągnięcia tak sformułowanego celu przyczyni się również rozwój kompetencji zawodowych 8 nauczycieli oraz doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

 

Wartość projektu wynosi:  345 355,00 PLN

Dofinansowanie projektu:  310 819,50 PLN

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęta Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim. Projekt obejmie wsparciem 51 uczniów i uczennic (w tym 30 dziewczynek) oraz 8 nauczycieli (w tym 7 kobiet).

 

 W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • ZADANIE 1. Organizacja zajęć rozwijających kompetencje kluczowe
  i umiejętności uniwersalne dla 51 uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim oraz wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

 

 • ZADANIE 2. Zajęcia doradztwa eduakcyjno – zawodowego dla 34 uczniów
  i uczennic;

 

 • ZADANIE 3. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 8 nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miasteczku Śląskim;

 

 • ZADANIE 4. Organizacja terenowych zajęć edukacyjnych dla 30 uczniów.

Dzięki realizacji projektu:

 • 8 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie, uzyska kwalifikacje  lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 51 uczniów zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie;
 • 43 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu;
 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Miasteczku Śląskim zostanie wyposażona w ramach programu
  w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Szkoła będzie wykorzystywała sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych;
 • Pracownie przedmiotowe w Szkole Podstawowej nr 2 w Miasteczku Śląskim zostaną doposażone. Doposażenie będzie wykorzystywane do prowadzenia zajęć edukacyjnych.