Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Wszystkie dzieci nasze są - zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych przedszkolaków z Przedszkola nr 1 w Miasteczku Śląskim

Projekt realizowany jest przez PRZEDSZKOLE NR 1 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Projekt nr RPSL.11.01.03-24-00D8/20 pod nazwą : „Wszystkie dzieci nasze są - zaspokajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych przedszkolaków z Przedszkola nr 1  w Miasteczku Śląskimrealizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - konkurs

 

Projekt realizowany jest przez PRZEDSZKOLE NR 1 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca  2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Miasteczko Śląskie poprzez realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej umożliwiającej 5 dzieciom niepełnosprawnym udział w wychowaniu przedszkolnym poprzez wyrównywanie deficytów wynikających z niepełnosprawności, doskonalenie umiejętności i kompetencji 3 nauczycieli do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dostosowanie pomieszczenia oraz zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć dla dzieci niepełnosprawnych.

 

Wartość projektu wynosi:  123 325,38 PLN

Dofinansowanie projektu:  104 826,57 PLN

 

Projekt obejmie wsparciem 5 dzieci w wieku przedszkolnym z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o niepełnosprawności  wymagających indywidualnej pomocy w zakresie niwelowania deficytów związanych z niepełnosprawnością oraz 3 nauczycielki zatrudnione w Przedszkolu nr 1, które podniosą swoje kompetencje do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

 

 W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • ZADANIE 1. Dostosowanie infrastruktury i przygotowanie miejsc w Przedszkolu nr 1 w Miasteczku Śląskim do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami;

 

 • ZADANIE 2. Doposażenie Przedszkola nr 1 w pomoce dydaktyczne zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami dzieci z niepełnosprawnością;

 

 • ZADANIE 3. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych deficytów -logopedia;

 

 • ZADANIE 4. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych deficytów -integracja sensoryczna;

 

 • ZADANIE 5. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych deficytów - terapia pedagogiczna;

 

 • ZADANIE 6. Realizacja dodatkowych zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci z niepełnosprawnością w zakresie stwierdzonych deficytów - zajęcia stymulujące rozwój psycho-ruchowy (gimnastyka korekcyjna);

 

 • ZADANIE 7. Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli - szkolenia specjalistyczne w celu podniesienia umiejętności i kompetencji- zawodowych nauczycieli oraz podniesienia jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu nr 1 w Miasteczku Śląskim.

 

 

Dzięki realizacji projektu:

 • 3 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie, uzyska kwalifikacje  lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 5 miejsc wychowania przedszkolnego zostanie dofinansowanych w programie;
 • 5 dzieci zostanie objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 • Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • Odbędzie się 960 godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej;
 • Przedszkole nr 1 w Miasteczku Śląskim będzie wykorzystywało technologie informacyjno- komunikacyjne (TIK).