Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zwiększenie dostępności miejsc i jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym nr 2 i 3 w Miasteczku Śląskim

Projekt realizowany jest przez PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM oraz PRZEDSZKOLE NR 3 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

Projekt nr RPSL.11.01.03-24-00D9/20 pod nazwą:  „Zwiększenie dostępności miejsc i jakości edukacji w Przedszkolu Publicznym nr 2 i 3 w Miasteczku Śląskim” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, DZIAŁANIE 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- konkurs

 

Projekt realizowany jest przez PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 2 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM oraz PRZEDSZKOLE NR 3 W MIASTECZKU ŚLĄSKIM

 

Okres realizacji projektu:  od 1 lipca  2021 r. do 31 sierpnia 2022 r.

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie gminy Miasteczko Śląskie, tj. na obszarze o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez stworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poprawę jakości wychowania przedszkolnego w drodze doskonalenia zawodowego 2 nauczycieli, w tym w szczególności do pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne 55 dzieci  w zakresie stwierdzonych deficytów.

 

Zapewnienie wzrostu dostępu do edukacji będzie utrzymane przez 2 lata po zakończeniu realizacji projektu ( dotyczy liczby miejsc w przedszkolach oraz podtrzymanie wysokiej jakości edukacji). Nauczyciele, którzy ukończą szkolenie w ramach projektu będą prowadzili zajęcia
w tym zakresie przez okres co najmniej 12 miesięcy, od momentu zakończenia realizacji

projektu.

 

Wartość projektu wynosi:  295 212,50 PLN

Dofinansowanie projektu:  250 930,62 PLN

 

Wsparciem w ramach projektu zostanie objęte Publiczne Przedszkole nr 2 oraz Przedszkole nr 3  w Miasteczku Śląskim. Projekt obejmie wsparciem 55 przedszkolaków oraz 2 nauczycielki zatrudnione w Publicznym Przedszkolu nr 2.

 

 

 W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • ZADANIE 1. Utworzenie nowego 15 osobowego (9K,6M) oddziału wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 2 - wyposażenie szatni i sali dydaktycznej w meble oraz pomoce dydaktyczne;

 

 • ZADANIE 2. Funkcjonowanie przez okres 12 miesięcy nowego 15-osobowego oddziału wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 2;

 

 • ZADANIE 3. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w Publicznym Przedszkolu nr 2 - zajęcia terapeutyczne metodą TOMATISA II stopnia;

 

 • ZADANIE 4. Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 2 nauczycielek edukacji przedszkolnej - Publiczne Przedszkole nr 2;

 

 • ZADANIE 5. Utworzenie dodatkowych 5 miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu nr 3 - wyposażenie szatni i sali dydaktycznej w meble oraz zakup pomocy dydaktycznych;

 

 • ZADANIE 6. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w Publicznym Przedszkolu nr 3 -GIMNASTYKA KOREKCYJNA;

 

 • ZADANIE 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w Przedszkolu nr 3 -TERAPIA PEDAGOGICZNA.

 

Dzięki realizacji projektu:

 • 2 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie, uzyska kwalifikacje  lub nabędzie kompetencje po opuszczeniu programu;
 • 20 miejsc wychowania przedszkolnego zostanie dofinansowanych w programie;
 • 55 dzieci zostanie objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej;
 • Odbędzie się 249 godzin zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w edukacji przedszkolnej.

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dostępny jest w Przedszkolu Nr 2 w Miasteczku Śląskim i w Przedszkolu Nr 3 w Miasteczku Śląskim.