Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

„Cyfrowa Gmina”

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

Sfinansowano  w ramach  reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Umowa o powierzenie grantu o numerze 3126/1/2021

 

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł (100 %)

Okres realizacji: maksymalnie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Umowy ale nie dłużej niż do 30.09.2023 r.

Cel: Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Opis Projektu: Cyfryzacja jednostek publicznych, edukacja cyfrowa dla urzędników, zapewnienie cyberbezpieczeństwasamorządowych systemów informatycznych m.in. poprzez diagnozę cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych oraz inne działania.

 

Projekt "Cyfrowa Gmina" jest finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.