Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

– Miasto Miasteczko Śląskie

GMINA MIASTECZKO ŚLĄSKIE realizuje projekt współfinansowany z Funduszy Europejskich

Usługi społeczne na rzecz ograniczenia skutków kryzysu wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy – Miasto Miasteczko Śląskie

Celem głównym projektu jest poprawa funkcjonowania rodzin dotkniętych skutkami kryzysu migracyjnego związanego z wojną na terytorium Ukrainy, przebywających na terenie Gminy Miasteczko Śląskie.

W ramach projektu uczestnicy i społeczność, w której funkcjonują będą objęci kompleksowym wsparciem, które ułatwi im funkcjonowanie w zakresie poszczególnych ról społecznych, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania rodziny. Zostanie to zapewnione poprzez zaangażowanie tych osób i instytucji na obszarze gminy, które zajmują się tematem wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i podejmowaniem działań na rzecz dzieci, i które podejmą następujące działania, tj.:

praca bezpośrednia z rodzinami mającymi problemy w tym wsparcie psychologiczne i językowe, organizacja form wsparcia grupowego w tym zajęcia tematyczne, wsparcie dla dzieci mających problemy w nauce oraz organizacja działań środowiskowych w tym pikniku integracyjnego i zapewnienie dzieciom warsztatów w tym podczas ferii zimowych.

Lider projektu: Gmina Miasteczko Śląskie

Realizator projektu: Miejski Ośrodek Kultury w Miasteczku Śląskim

Dofinansowanie projektu z UE:  62 120,55 zł,

Wartość całkowita projektu: 73 083,00 zł

Czas trwania: 2023-01-01 – 2023-06-30

Więcej informacji administracja@mok.miasteczko-slaskie.pl