Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka

na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

Projekt pn.  Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

https://www.ozarowice.pl/file_store/logotypy/logo%20europejski%20fundusz%20spo%C5%82eczny.JPG

Tytuł projektu: „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim”

Beneficjent: gmina Miasteczko Śląskie

Wartość projektu: 223 937,50 zł

Dofinansowanie UE: 190 346,87 zł

Okres realizacji: 2023-01-02 – 2023-06-30

Cel główny projektu: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy

Przedmiot projektu: zastosowanie ponadstandardowych rozwiązań obejmujących doposażenie stanowisk pracy w ergonomiczny sprzęt i wyposażenie oraz przez działania szkoleniowe
i uświadamiające pracowników, zmierzające do eliminowania zidentyfikowanych ryzyk i zagrożeń.