Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka

na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim.

https://www.ozarowice.pl/file_store/logotypy/logo%20europejski%20fundusz%20spo%C5%82eczny.JPG
Projekt pn.  Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, DZIAŁANIE 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, PODDZIAŁANIE 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Tytuł projektu: „Poprawa ergonomii stanowiska pracy oraz zminimalizowanie zdrowotnych czynników ryzyka na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim”

Beneficjent: gmina Miasteczko Śląskie

Wartość projektu: 223 937,50 zł

Dofinansowanie UE: 190 346,87 zł

Okres realizacji: 2023-01-02 – 2023-09-30

Cel główny projektu: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 41 pracowników (K: 32 M: 9) w tym 10 osób powyżej 50 lat w okresie od 02-01-2023r. do 30-09-2023.

Przedmiot projektu: ograniczenie zdrowotnych czynników ryzyka w Urzędzie Miejskim w Miasteczku Śląskim poprzez kompleksowe wsparcie obejmujące realizację działań szkoleniowych oraz modernizację ergonomii stanowisk pracy dla 41 pracowników (K: 32, M: 9) w okresie od 02-01-2023r. do 30-09-2023.

Grupę docelową stanowi 41 pracowników (K: 32, M: 9) Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim,
w tym 10 osób powyżej 50 lat.

Projekt przyczyni się do przeciwdziałania bierności zawodowej ze względu na stan zdrowia i wydłużenie aktywności zawodowej pracowników Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim poprzez realizację kompleksowego wsparcia zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami i specyfiką stanowisk pracy, w tym realizację dwóch komponentów:

1) komponent edukacyjno-informacyjny (działania świadomościowe),

2) komponent związany z modernizacją stanowisk pracy (działania prewencyjne), zgodnie z Analizą występowania niekorzystnych czynników zdrowotnych w Urzędzie Miasta Miasteczko Śląskie.