Facebook Wieści z Ratusza

Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Żyglin-Żyglinek

5 lutego 2021, dodane przez: M.K Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Żyglin-Żyglinek
grafika do wpisu: Konsultacje społeczne w sprawie utworzenia sołectwa Żyglin-Żyglinek

ZARZĄDZENIE NR 721/21 BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu zebrania opinii mieszkańców odnośnie zniesienia jednostki pomocniczej i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 z późn. zm.), oraz Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 16 września 2011 r. w sprawie zasad i trybu konsultacji z mieszkańcami gminy Miasteczko Śląskie zarządzam, co następuje:

§ 1.  

Przeprowadzić konsultacje z mieszkańcami gminy Miasteczko Śląskie w przedmiocie zniesienia w gminie Miasteczko Śląskie jednostki pomocniczej jaką jest dzielnica Żyglin-Żyglinek i utworzenia w jej miejsce jednostki pomocniczej tj. sołectwa Żyglin-Żyglinek.

§ 2.  

Ustalam terytorialny zasięg konsultacji obejmujących mieszkańców dzielnicy Żyglin-Żyglinek, którzy nabyli czynne prawo wyborcze najpóźniej w dniu wydania Zarządzenia.

§ 3.  

Wyrażenie opinii następuje każdorazowo poprzez udzielenie odpowiedzi twierdzącej lub przeczącej.

§ 4.  

Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 5 do 12 lutego 2021 roku.

§ 5.  

 1. Konsultacje przeprowadzone będą w formie formularza zgłoszenia opinii samodzielnie wypełnianych przez mieszkańców, wyrażających opinie odnośnie zniesienia oraz utworzenia nowej jednostki pomocniczej.
 2. Formularz zostanie udostępniony:
 1. w Biuletynie Informacji Publicznej na okres 7 dni kalendarzowych oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego,
 2. za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/ 
 3. Przewodniczącemu Rady Dzielnicy Żyglin-Żyglinek.

3. Opinie można będzie zgłaszać poprzez:

 1. złożenie formularza w sekretariacie Urzędu, urnie zlokalizowanej przed wejściem do Urzędu, bądź drogą listowną na adres Urzędu Miejskiego, ul. Rynek 8, 42-610 Miasteczko Śląskie,
 2. przesłaniu skanu formularza na adres Urzędu: sekretariat@miasteczko-slaskie.pl,
 3. wypełnienie formularza za pośrednictwem Systemu Konsultacji Społecznych - strona Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim https://konsultacje.miasteczko-slaskie.pl/  4. Opinie będzie można składać do 12 lutego 2021 r. do godz. 14.30.

§ 6.  

  1. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Sekretarz Miasta.
  2. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się zespół do spraw przeprowadzenia konsultacji w składzie:
 1. Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta - przewodniczący,
 2. Monika Kotara - Inspektor - zastępca przewodniczącego,
 3. Elżbieta Miozga - Podinspektor - członek zespołu.

§ 7.  

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego.

§ 8.  

Konsultacje są ważne bez względu na ilość osób w nich uczestniczących.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII DO POBRANIA