Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

Zarządzenie nr 1126/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

10 lutego 2022, dodane przez: M.K Zarządzenie nr 1126/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie
grafika do wpisu: Zarządzenie nr 1126/22 Burmistrza Miasta Miasteczko Śląskie

ZARZĄDZENIE NR 1126/22  BURMISTRZA MIASTA MIASTECZKO ŚLĄSKIE

z dnia 10 lutego 2022 r.

w sprawie wszczęcia postępowania pn."Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie hokeja na trawie - zgodnie z Programem Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 11 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 oraz art.15 ust. 2 a, b, d   ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz  w związku z Uchwałą Nr XXXV/377/22 Rady Miejskiej w Miasteczku Śląskim z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie Programu Współpracy gminy Miasteczko Śląskie z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku, zarządza się co następuje:

§ 1. Wszcząć postępowanie – otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej  w zakresie hokeja na trawie.

§ 2. . Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na zadanie, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Powołać Komisję konkursową w składzie:

  • Pani Martyna Nocoń - Sekretarz Miasta
  • Pani Ewelina Skrabania - Różycka - Skarbnik Miasta
  • Pani Gabriela Walochnik – Inspektor w Referacie Organizacyjnym
  • Pani               – przedstawiciel organizacji pozarządowej
  • Pan  - przedstawiciel organizacji pozarządowej

§ 4. Do zadań komisji konkursowej należy opiniowanie złożonych ofert.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pełna treść zarządzenia wraz z ogłoszeniem dostępna tutaj (kliknij).