Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek"

Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek. Planowany do zakupu samochód cechował się będzie znacznie lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi, w tym także w zakresie instalacji dodatkowego wyposażenia posiadanego przez jednostkę. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału OSP Żyglinek w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez lepsze wyposażenie służb ratowniczych.

czytaj dalej »

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

W dniu 02 grudnia 2013 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasteczko Śląskie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” o numerze POIG.08.03.00-24-338/13 realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

czytaj dalej »

„Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”

Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, we współpracy z Powiatem Tarnogórskim, pełniącym funkcję Lidera Projektu oraz gminami - Partnerami: Tarnowskie Góry, Radzionków, Kalety, Zbrosławice, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Krupski Młyn.

czytaj dalej »

„Infrastruktura około lotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa”

W wyniku zawartego w dniu 20.06.2007r. pomiędzy Gminami: Ożarowice, Mierzęcice i Miasteczko Śląskie, Porozumienia Partnerskiego w sprawie wspólnego przystąpienia do realizacji projektu kluczowego „Infrastruktura okołolotniskowa Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach – gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013, podjęto wspólną inicjatywę polegającą na: 

czytaj dalej »

"Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w Miasteczku Śląskim"

Gmina Miasteczko Śląskie realizuje projektu "Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania e-Urzędu w Miasteczku Śląskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Działanie 2.2 "Rozwój elektronicznych usług publicznych".

czytaj dalej »