Facebook YouTube Regionalny Kanał Informacyjny SMS

"Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek"

Przedmiotem projektu jest zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego 4x4 typu średniego, uterenowionego dla OSP Żyglinek. Planowany do zakupu samochód cechował się będzie znacznie lepszymi parametrami oraz możliwościami technicznymi, w tym także w zakresie instalacji dodatkowego wyposażenia posiadanego przez jednostkę. W wyniku realizacji projektu nastąpi wzmocnienie potencjału OSP Żyglinek w zakresie przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych poprzez lepsze wyposażenie służb ratowniczych.

czytaj dalej »

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie”

W dniu 02 grudnia 2013 r. pomiędzy Władzą Wdrażającą Programy Europejskie z siedzibą w Warszawie a Gminą Miasteczko Śląskie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównanie szans mieszkańców Gminy Miasteczko Śląskie” o numerze POIG.08.03.00-24-338/13 realizowanego w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion, osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

czytaj dalej »

„Festiwal Kultury Powiatu Tarnogórskiego”

Projekt ten realizowany będzie w ramach Priorytetu IV Kultura, Działanie 4.3 Promocja Kultury Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2007 – 2013, we współpracy z Powiatem Tarnogórskim, pełniącym funkcję Lidera Projektu oraz gminami - Partnerami: Tarnowskie Góry, Radzionków, Kalety, Zbrosławice, Ożarowice, Świerklaniec, Tworóg i Krupski Młyn.

czytaj dalej »